Regulamin Parkingu

 

Regulamin parkingu płatnego niestrzeżonego przy ul.Lipowej 1  w Pyrzowice.

 

 • 1

Teren parkingu stanowi posesja ogrodzona betonowym płotem w Pyrzowicach przy ul. Lipowej  , dalej zwany Parkingiem.

 

 

 • 2

 

 1. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę o najem miejsca parkingowego z Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

 1. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. Za użytkownika pojazdu (dalej zwanego Użytkownikiem) uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażera pojazdu oraz właściciela pojazdu.

 

 

 

 

 • 3

 

 1. Parking jest niestrzeżony, płatny.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
 4. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.

 

 1. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony zostaje kierujący pojazdem lub inna osoba, która spowodowała te koszty.

 

 

 • 4

 

 

 

                                                                     Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia. 2. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych.

 

 

 

 1. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 poz.1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie Parkingu wynosi 10 km/godz.
 2. Postój pojazdu może się odbywać wyłącznie na wskazanym miejscu parkingowym, przyporządkowanym danemu Użytkownikowi. W razie niezastosowania się do niniejszego punktu Zarządca jest uprawniony do usunięcia pojazdu zgodnie z paragrafem 8 Regulaminu

 

 1. W czasie wykonywania manewrów parkowania kierujący pojazdem zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, a wszelkie manewry wykonywać tak, aby nie uszkodzić znajdujących się na Parkingu innych pojazdów oraz ustawiać pojazd w wyznaczonym miejscu.
 2. Pojazd należy zostawić unieruchomiony, z zamkniętymi szybami , z wyłączonym zapłonem i bez włączonych świateł.

 

 

 1. Na Parkingu zabronione jest: a) palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 2. b) spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających,
 3. c) zanieczyszczanie Parkingu (w szczególności rzucanie odpadów),
 4. d) naruszanie porządku publicznego (np. przez umyślne hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki),
 5. e) mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,
 6. f) nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
 7. g) nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub tankowanie paliw, h) pozostawienie w pojeździe dzieci bez opieki,
 8. i) pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki,
 9. j) poruszanie się na rowerach, rolkach lub deskorolkach,
 10. k) prowadzenie działalności gospodarczej, reklamowanie lub agitowanie bez zgody właściciela Parkingu,

 

 1. l) przebywanie osób nieupoważnionych,
 2. m) holowanie pojazdów z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym regulaminie,
 3. n) poruszanie się pojazdami z przyczepami, pojazdów członowych oraz pojazdów specjalnych,
 4. o) poruszanie się pojazdami przewożącymi materiały łatwopalne, żrące lub wybuchowe,
 5. p) poruszanie się pojazdami z nieszczelnościami powodującymi wyciek substancji niebezpiecznych (np. paliwa) lub brudzących, a także pojazdami przewożącymi materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia.

   

 

 

 • 5

 

 

     Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do Zarządcy:

         parkingokey@gmail.com